Share
Go down
Admin
Admin
Admin
Number of posts : 9
Join date : 31.03.16
http://tavsdarbadevejs.latvianforum.net

Darbs ārzemēs

on Otrdiena Aprīlis 05, 2016 4:58 pm
1. Legāla nodarbinātība ārzemēs

Izvēloties strādāt ārpus Latvijas, Jums jāizvēlas valsts, uz kuru doties, un nodarbinātības sfēra, kurā vēlaties strādāt. Lai pieņemtu pareizu lēmumu, izvērtējiet savas profesionālās iemaņas un iespējas, kā arī izvēlētās valsts valodas prasmi un zināšanas par kultūras atšķirībām.

Legālu darbu ārvalstīs iespējams atrast, izmantojot:

valsts piedāvātās kvotas citu valstu darba tirgū, pamatojoties uz noslēgtajiem starpvalstu līgumiem;studentu un jauniešu apmaiņas programmas; firmu, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un saņēmušas Nodarbinātības Valsts dienesta licences iedzīvotāju iekārtošanai darbā konkrētās valstīs, pakalpojumus; internetu; personīgus kontaktus ar darba devējiem ārvalstīs. Valsts piedāvātās kvotas citu valstu darba tirgū Latvija ar Vāciju un Zviedriju ir noslēgusi starpvalstu līgumus, kuru ietvaros Latvijas Republikas pilsoņi var doties strādāt minētajās valstīs. Saskaņā ar līguma nosacījumiem ik gadu 100 profesionāli izglītotas personas var strādāt Vācijā un 300 - Zviedrijā. Lai iegūtu darbu minētajās valstīs, pretendentiem jāatbilst šādiem kritērijiem (katrai valstij atšķirīgi): vecums, izglītība, valodas zināšanas, darba stāžs konkrētā profesijā.
Sīkāku informāciju par iespēju strādāt Vācijā un Zviedrijā starpvalstu līgumu ietvaros var saņemt Nodarbinātības valsts dienestā.Konsultācijas, anketu izsniegšanu un to nosūtīšanu Nodarbinātības valsts dienests veic bez maksas.

Studentu un jauniešu apmaiņas programmas
Viena no iespējām Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem legāli strādāt ārzemēs ir "au pair" sistēma ("au pair" tulkojumā no franču valodas nozīmē "aukle"). Tas ir aukles darbs ģimenē, un šī darba mērķis ir apgūt valsts, kurā strādā, kultūru un valodu. Jaunatnes apmaiņa au pair programmas ietvaros notiek, valstīm slēdzot starp-valstu vienošanos. Latvija šādu vienošanos ir noslēgusi ar Holandi,Vāciju un Dāniju. Saskaņā ar programmas nosacījumiem par au pair var strādāt 19-24 gadus veci, neprecējušies cilvēki bez bērniem.Programmā paredzēta dzīvošana ģimenē, palīdzība bērnu kopšanā, saimniecisko pienākumu veikšana (30 stundas nedēļā) un valodas kursu apmeklēšana. Ģimene, kas uzņem programmas dalībnieku, nodrošina dzīvošanu un ēdināšanu un ik mēnesi maksā kabatas naudu. Ģimene maksā arī par medicīnas un nelaimes gadījumu apdrošināšanu un sedz sabiedriskā transporta tēriņus. Bet izdevumus, kas saistās ar iebraukšanu valstī un atgriešanos dzimtenē, kā arī ar valodas kursu apmeklēšanu, uzņemas pats programmas dalībnieks. Ģimene izvēlas aukli, pamatojoties uz au pair programmas pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, un pretendentam nosūta darba līguma projektu. Pretendentam ir tiesības apspriest piedāvātos noteikumus un pēc saskaņošanas tos mainīt vai papildināt, pēc tam līgumu parakstot vai arī turpinot meklēt piemērotāku ģimeni.

Work &Travel ir studentu vidū populārākā programma, kuras ietvaros ārzemēs students pavada 4-5 mēnešus. Darba piedāvājumi parasti neprasa kvalifikāciju (tas varbūt darbs viesnīcu biznesā, virtuvē u.c.).
Internship programma paredzēta cilvēkiem, kas vēlas stažēties darbā ārzemju kompānijās.
Camp USA programma piedāvā iespēju apgūt pieredzi darbā par grupas vadītāju bērnu un jaunatnes atpūtas nometnēs ASV.

Darbā iekārtošanas firmu pakalpojumi
Latvijā darbojas virkne firmu, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un saņēmušas Valsts nodarbinātības dienesta licences iedzīvotāju iekārtošanai darbā konkrētās valstīs. Šīs firmas legāli piedāvā starpniecības pakalpojumus darba meklēšanai dažādās pasaules valstīs atbilstoši klienta profesionālajām un valodas prasmēm. Lai pārliecinātos par darbā iekārtošanas firmas darbības likumību, Jums Valsts nodarbinātības dienestā jāpieprasa informācija par konkrētās firmas tiesībām nodarboties ar Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju iekārtošanu darbā ārvalstīs, kā arī par valstīm, ar kurām firma sadarbojas un sniedz konkrētos pakalpojumus.
Atcerieties - šādu licenci izsniedz tikai un vienīgi Valsts nodarbinātības dienests, un vienīgi minēto licenci saņēmušās firmas drīkst piedāvāt darbu valstī, kas minēta Valsts nodarbinātības dienesta izsniegtajā licencē. Piemēram, ja licencē norādīts, ka firmai ir tiesības iekārtot Latvijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus darbā Īrijā, tad tai nav tiesību nodarboties ar Latvijas pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju iekārtošanu darbā ASV u.t.t. Firmai ir tiesības saņemt neierobežotu licenču skaitu.

Saņemot darbā iekārtošanas firmas pakalpojumus, Jums ir tiesības:

iepazīties ar Valsts nodarbinātības dienesta izsniegtu licenci, kas dod firmai tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus iekārtošanai darbā konkrētajā valstī;
iepazīties ar firmas reģistrācijas apliecību;
iepazīties ar firmas un ārvalstu darba devēja sadarbības līguma oriģinālu;
pieaicināt savu juristu līguma noteikumu izvērtēšanai un parakstīšanai.
Lai saņemtu iespējami kvalitatīvus darbā iekārtošanas pakalpojumus un izvairītos no pārpratumiem vai iespējamas krāpšanas:

Jums jānoslēdz līgums ar firmu par konkrētu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, iekārtojot darbā;
līgumam jābūt noformētam atbilstoši lietvedības nosacījumiem, tam jābūt numurētam, tajā jābūt uzrādītam datumam un visiem nepieciešamajiem rekvizītiem. Līgumam jābūt sastādītam un parakstītam divos eksemplāros, no kuriem viens paliek firmai, otrs - klientam;
līgumā jābūt norādītiem abu līgumslēdzēju pušu pienākumiem un tiesībām;
ja piedāvātā līguma nosacījumi Jūs neapmierina, Jums ir tiesības apspriest piedāvātos noteikumus un, saskaņojot ar pakalpojuma sniedzēju, tos mainīt un papildināt;
veicot samaksu par starpniecības pakalpojumu saņemšanu, Jums jāsaņem samaksu apliecinošs dokuments (čeks,kvīts un tml.dokuments).
Darba meklēšana, izmantojot internetu un personīgus kontaktus ar darba devējiem ārvalstīs
Personai ir tiesības meklēt un atrast darbu, kā arī nodibināt darba tiesiskās attiecības ar darba devēju ārvalstīs, izmantojot internetu,citus saziņas līdzekļus vai personīgus kontaktus ar darba devējiem ārvalstīs.

Valsts nodarbinātības dienesta licences par reģistrēšanos iedzīvotāju iekārtošanai darbā ārzemēs paraugs:

Šādi darbā iekārtošanās veidi uzskatāmi par nedrošiem un saistīti ar iespējami lielāku krāpšanas un maldināšanas risku.

Neraugoties uz veidu, kādā esat meklējis un atradis darbu ārvalstīs, pirms došanās peļņā atcerieties:

Jūsu rīcībā ir jābūt darba līgumam, kuru esat parakstījis Jūs un Jūsu nākamais darba devējs ārvalstīs;
līgumam jābūt sastādītam Jums saprotamā valodā, tam jāatbilst vispārpieņemtajiem lietvedības nosacījumiem un tajā jābūt ietvertiem visiem nepieciešamajiem darba devēja rekvizītiem, jābūt norādītai konkrētai darba vietai, darba veidam, apstākļiem, atalgojumam, kā arī citām savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Piemēram, katrā tiesiskā valstī ar likumu ir noteikts darba dienas garums, tāpēc līgumā ir jāvienojas par virsstundu darba samaksu. Tāpat svarīgi ir vienoties par ēdināšanas un dzīvošanas, kā arī darba līguma laušanas noteikumiem;
Jūsu rīcībā jābūt darba atļaujai vai citam attiecīgās valsts iestādes izdotam dokumentam, kas apliecina darba atļaujas piešķiršanu;
Jūsu veselībai jābūt apdrošinātai visu ārvalstīs uzturēšanās laiku.

2. Nelegāls darbs ārzemēs

Nelegāls darbs ārvalstīs ir ne tikai citas valsts ieceļošanas, uzturēšanās un darba likumu pārkāpums, par ko var saņemt administratīvu vai kriminālsodu, bet, ārzemēs nelegāli uzturoties un strādājot, persona ir sociāli neaizsargāta un pakļauj sevi veselības, krāpšanas un citiem personas cilvēktiesību pārkāpumu riskiem. Cilvēkiem, kas meklē darbu ārzemēs,jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties starpniekfirmu, jo nelicenzēta uzņēmējdarbība ļoti bieži ir saistīta ar nekaunīgu krāpšanu. It sevišķi apšaubāmi ir sludinājumi, kuros bez vilinoša darba piedāvājuma ir norādīts vienīgi mobilā tālruņa numurs. Jāatceras, ka nelikumīgais darba tirgus saistīts arī ar pieprasījumu pēc orgānu donoriem, kas ir viens no briesmīgākajiem noziegumiem, bet līdztekus arī - visienesīgākā nodarbošanās negodīgiem cilvēkiem. Tādēļ jābūt īpaši piesardzīgiem, jo darba meklētāji no trešās pasaules valstīm un Austrumeiropas var bez pēdām pazust pagrīdes "klīnikās".

Par nelegālu uzskatāma gan personas pašrocīga darba attiecību uzsākšana bez tiesisku attiecību nodibināšanas un attiecīgās valsts darba atļaujas saņemšanas,gan darba attiecību uzsākšana, ja kā starpnieks darbojusies Latvijas firma, kas:

nav reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un kam nav Valsts nodarbinātības dienesta licences iedzīvotāju iekārtošanai darbā konkrētā valstī;
ir reģistrēta tikai kā konsultatīvo pakalpojumu sniedzēja par darbā iekārtošanu ārzemēs;
nodrošina ar darbu bez savstarpēju tiesisku attiecību nodibināšanas starp darba devēju un darbinieku, kā arī nesaņemot darba atļauju attiecīgās valsts varas izpildinstitūcijās.

3. Risks

Pat tad, ja Jūsu darbs ārvalstīs ir legāls, ceļošana bieži ir saistīta ar dažādiem riskiem un ekstrēmām situācijām. Ja, atrodoties ārzemēs, esat nonācis dzīvībai vai veselībai bīstamā vai nepatīkamā situācijā (esat pazaudējis pasi, saslimis, palicis bez finansu līdzekļiem vai Jums kāds draud), nekavējoties vērsieties policijā vai Latvijas pārstāvniecībā šīs valsts teritorijā. Viens no bīstamākajiem riskiem, pieņemot nepārdomātu lēmumu doties peļņā ārpus Latvijas, ir kļūšana par Cilvēku tirdzniecības upuri. Cilvēku tirdzniecība ir cilvēku vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkos, izmantojot spēka pielietošanu vai draudot ar to, kā arī citas piespiešanas, aizvešanas ar varu, krāpšanas, maldināšanas vai viltus formas, izmantojot varas pozīcijas, cilvēku neaizsargātību, kā arī dodot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai panāktu kādas personas, kam ir vara pār citu personu, piekrišanu. Ekspluatācija ir citu personu izmantošana prostitūcijas pakalpojumu sniegšanai vai citas seksuālās ekspluatācijas formas, piespiedu darbs vai pakalpojums, verdzība vai verdzībai līdzīgas formas, kalpība vai orgānu izņemšana.
Izmantojot augsto bezdarba līmeni un nepilnības jauno valstu pilsoņu tiesiskajā aizsardzībā, kriminālo aprindu darboņi gūst peļņu, kultivējot tā saucamo "balto verdzību", kas ir ļoti smags cilvēktiesību pārkāpums. "Dzīvās preces" tiek eksportētas uz Turciju, Itāliju, Spāniju, Vāciju, bijušās Dienvidslāvijas valstīm, Ungāriju, Čehiju, Grieķiju, Krieviju, Arābu Emirātiem, Izraēlu, ASV un citām valstīm. Negodīgi darboņi izmanto arī Latvijas iedzīvotāju lētticību, piedāvājot vieglu peļņu ārpus Latvijas robežām, kā rezultātā šie cilvēki nonāk neapskaužamā situācijā, jo pārsvarā tiek izmantoti maz apmaksātu, nekvalificētu, netīru darbu veikšanai. Vīrieši tiek ekspluatēti celtniecībā, darbā šahtās un lauksaimniecībā, sievietes - strādājot par mājsaimniecēm, šuvējām, trauku mazgātājām. Strādājot garas darba stundas nepieņemamos darba apstākļos, viņi pelna vai nu minimālus iztikas līdzekļus, vai arī nemaz nesaņem atalgojumu par paveikto. Sievietēm, galvenokārt līdz 35 gadu vecumam, draud vēl viens ekspluatācijas veids - iesaistīšana prostitūcijā, kad viņas cilvēka cieņu pazemojošos apstākļos ar draudiem un fizisku ietekmēšanu ir spiestas sniegt seksuālus pakalpojumus ārvalstu bordeļos un uz ielām. Šis bizness ar minimāliem ieguldījumiem un zemu risku ienes milzīgu peļņu. Populārākās sieviešu tirdzniecības mērķvalstis ir Vācija, Spānija, Šveice, Dānija, Itālija, Grieķija, Izraēla.

Lai izvairītos no šādām neapskaužamām un bīstamām situācijām, jāatceras sekojoši padomi:

Nevienam neuzticiet savu pasi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa valsts ierēdnis. Jūsu personu apliecinošiem dokumentiem vienmēr jāatrodas tikai pie Jums;
Ja jūs dodaties strādāt, mācīties vai stažēties uz ārzemēm, parūpējieties, lai līgums ar nākamo mācību vai stažēšanās organizāciju, vai darba devēju tiktu sasādīts Jums saprotamā valodā, kā arī lai tas atbilstu vispārpieņemtajiem lietvedības nosacījumiem un lai tajā būtu ietverti visi nepieciešamie darba devēja, mācību, stažēšanās organizācijas rekvizīti, lai būtu norādīti konkrēti Jūsu turpmākā darba (mācību) apstākļi, vieta, laiks un atalgojums vai stipendija;
Atstājiet saviem draugiem vai tuviniekiem mājās detalizētu informāciju par atrašanās vietu ārvalstīs, norādot adresi un kontakttālruņu numurus, kā arī savas pases un līguma kopijas.Ieteicams atstāt savu nesenu fotogrāfiju, kā arī ārzemju draugu adreses;
Centieties atstāt pēc iespējas detalizētāku informāciju par starpniekiem.Tas nereti var kalpot par vienīgo pavedienu, Jūs glābjot no bīstamām situācijām;
Ja tiekat pakļauts ekspluatācijai, nebaidieties lūgt palīdzību policijai;
Neaizmirstiet noskaidrot Latvijas valsts pārstāvniecību atrašanās vietu un tālruņa numurus ārzemēs. Nonākot sarežģītā situācijā, Jums nekavējoties jāgriežas policijā, vai Latvijas pārstāvniecībā šīs valsts teritorijā;
Ārvalstīs aktīvi darbojas nevalstiskās organizācijas un dienesti, kas sniedz palīdzību bīstamās situācijās nonākušiem cilvēkiem;
Arī baznīcas, īpaši Dienvideiropā, neatstās Jūs grūtā situācijā un vismaz ieteiks, kam labāk lūgt palīdzību;
Atļautais atrašanās termiņš ārvalsts teritorijā ir norādīts Jūsu vīzā.Atļauto uzturēšanās termiņu valstīs, ar kurām Latvijai noslēgti bezvīzu ieceļošanas līgumi,iespējams uzzināt šo valstu pārstāvniecībās Rīgā, Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Arī Jūsu darba atļaujas termiņš var būt ierobežots.Ieceļošanas režīma pārkāpšana vai citi uzturēšanās valsts likumu pārkāpumi padarīs neiespējamu Jūsu turpmāko ieceļošanu konkrētajā valstī;
Neaizmirstiet, ka vismaz elementārs vārdu krājums svešvalodā būtiski atvieglos Jūsu atrašanos ārzemēs un palīdzēs grūtā brīdī.
Atpakaļ uz augšu
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā