Share
Go down
Admin
Admin
Admin
Number of posts : 9
Join date : 31.03.16
http://tavsdarbadevejs.latvianforum.net

Pirms noslēdzat darba līgumu

on Otrdiena Aprīlis 05, 2016 4:14 pm
Tikai rakstiski noslēgts darba līgums dod iespēju darbiniekam un darba devējam neatkarīgi no viņu statusa un īpašuma formas aizsargāt savas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas darba likumdošanas aktiem.

Ja Jūs tikai mutiski vienosities ar darba devēju par darba veikšanu, tad šādas darba attiecības regulēs Civillikums, bet ne Darba likumdošanas akti, un līdz ar to Jūs zaudēsit tiesības uz jebkādām sociālajām garantijām!

Kas ir darba līgums?

Darba līgums ir rakstveida vienošanās starp darbinieku un darba devēju, saskaņā ar kuru:

darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu, ievērojot iekšējo darba kārtību un darba devēja rīkojumus;
darba devējs apņemas nodrošināt darba samaksu un darba apstākļus, kas paredzēti likumdošanas aktos vai arī pēc līgumslēdzēju vienošanās. Neaizmirstiet, ka darba līgums obligāti parakstāms divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darba devēja, otrs - pie Jums!.
Līgumā ir jānorāda:

līgumslēdzēji, to adreses;
darbinieka profesija vai ieņemamais amats;
veicamie darba pienākumi;
darba vieta, darba apjoms un darba apstākļi;
darba laiks;
Ja līgumā nav norādīts, ka Jums būs jāstrādā nepilna vai saīsināta darba diena, tad uzskatāms, ka līgums noslēgts uz pilna darba laika dienu, kā tas noteikts Darba likumdošanas kodeksā.
darba samaksa;
darba līguma termiņš;
Ja līgums noslēgts uz noteiktu laiku un ja pēc darba līguma beigām ne darba devējs, ne darbinieks nav pieprasījis līgumu beigt un darba attiecības faktiski turpinās - darbinieks atrodas komandējumā vai atvaļinājumā, vai arī nākamajā dienā pēc darba līguma beigām turpina strādāt, tad uzskatāms, ka līgums ir pagarināts uz nenoteiktu laiku. Ja darba devējs Jums ir paziņojis par darba līguma beigām un pēdējā darba dienā veicis algas aprēķinu par nostrādāto laiku, tad Jūsu darba tiesiskās attiecības ar šo darba devēju ir beigušās.
darba līguma spēkā stāšanās datums.

Darba līgumā papildus var paredzēt:

pārbaudes laika noteikšanu;
Ja Jūs esat jaunāks par astoņpadsmit gadiem, darba devējam nav tiesības noteikt Jums pārbaudes laiku.
Darba devējs nedrīkst noteikt pārbaudes laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus, neieskaitot pārejošas darba nespējas laiku, kā arī laiku, kad neesat bijis darbā attaisnojošu iemeslu dēļ. Ja darba līgumā noteiktais pārbaudes termiņš beidzies, bet Jūs turpināt strādāt, tad ir atzīstams, ka esat pārbaudi izturējis un turpmāk darba līguma laušana pēc darba devēja iniciatīvas pieļaujama tikai saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.
Ja Jūsu darba prasme tomēr neatbilst darba devēja prasībām jeb pārbaudes rezultāts ir negatīvs, darba devējs ir tiesīgs atlaist Jūs no darba, neizmaksājot atlaišanas pabalstu. Šādu lēmumu darbinieks var pārsūdzēt tiesā.
aizliegumu veikt blakus darbu pie cita darba devēja;
pārkvalificēšanās un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
dažādas papildu garantijas.
Darba devējam nav tiesību piedāvāt Jums darba līguma nosacījumus, kas neatbilst LR darba likumdošanas aktiem un tādējādi pasliktina darbinieka stāvokli.
Līgumu paraksta abi līgumslēdzēji, un darba devējs savu parakstu apstiprina ar zīmogu, ja tāds ir.

Lai darba gaitā nerastos nepatīkami pārsteigumi, pirms līguma parakstīšanas neaizmirstiet noskaidrot arī citus Jums būtiskus jautājumus:

vai ir noslēgts darba koplīgums (visu iestādes vai uzņēmuma darbinieku kopīgs līgums ar darba devēju) un, ja ir - kādas līgumslēdzēju saistības tajā paredzētas;
kādi ir iekšējās darba kārtības noteikumi;
kāda ir darba algas izmaksas kārtība;
kādus darba apstākļus darba devējs apņemas nodrošināt;
kāda ir atvaļinājuma piešķiršanas kārtība.
Atpakaļ uz augšu
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā